Ichthus

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke status. De MR van elke school bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Zij zijn hierin gelijk vertegenwoordigd.

De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle (beleids)zaken die de school aangaan. De schoolleider is de gesprekspartner van de MR. Soms moet de schoolleider om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS).

De MR is de schakel tussen ouders en schoolleiding. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. Zodoende kunnen alle ouders bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties. Iemand komt in de MR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt. Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures.

Vanuit de MR vertegenwoordigt één ouder en één personeelslid de school in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Meer informatie over de GMR vindt u op de gezamenlijke website van de HOIJ.

De medezeggenschapsraad overlegt met de schoolleider over schoolzaken zoals:

  • Vaststelling of wijziging van de schoolgids en schoolplan
  • Veranderingen in het onderwijs
  • Personele zaken
  • Financiën
  • Zaken vanuit de ouders of vanuit het team

Samenstelling MR Ichthus:
Personeelsgeleding
Christel van den Bosch
Emma Blom

Oudergeleding
Darko van Pijkeren (secretaris)
Remko Amelink (voorzitter)

Voor vragen of opmerkingen kunt altijd terecht bij de secretaris van de MR via het mail adres: mr apenstaartje basichthus.nl

Corona

Met ingang van maandag 16 maart zijn alle basisscholen tot de meivakantie gesloten. Dit in verband met het coronavirus en in lijn met het overheidsbesluit. Ouders zijn persoonlijk geïnformeerd. Ook bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij de ouders persoonlijk informeren.
Op de locatie Ichthus is opvang van kinderen met ouders in vitale beroepen. We bieden onderwijs op afstand via Teams. De school blijft zoveel mogelijk telefonisch en per e-mail bereikbaar.