Ichthus

Missie & visie

De Ichthusschool is een christelijke school. Dat geeft de naam al aan. Het woord ‘Ichthus’ staat voor: Jezus Christus, Zoon van God, Zaligmaker. Letterlijk betekent het ‘vis’ en dat symbool werd al in de vroeg- christelijke gemeenten gebruikt als herkenningsteken.

Het geloof in Jezus Christus bepaalt onze visie op de mens, op de wereld en dus ook op het onderwijs. De grondslag is voor ons het Woord van God, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. (schoolgids, blz. 5 )

Veel facetten van het christelijk geloof vinden we terug in de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Vanuit die grondslag willen we als school werken, daar willen we ons door laten leiden. Deze christelijke identiteit moet daarom ook zichtbaar zijn op onderwijskundig, pedagogisch en op levensbeschouwelijk gebied. Kennis wordt vanuit christelijk perspectief overgebracht. Vanuit een veilige omgeving proberen we de ontplooiing van iedere leerling te bevorderen.

Naastenliefde, respect en verantwoordelijkheid zijn daarbij kernwoorden. We willen de leerlingen leren en laten ervaren, dat een persoonlijke relatie met Jezus Christus van doorslaggevend belang is in ieders leven. Het is van groot belang om dagelijks te leren hoe we deze zaken in de dagelijkse praktijk dienen toe te passen. Het bepaalt ons staan in de maatschappij.

Kort samengevat staan we als christelijke school voor de volgende zaken:
het uitdragen en voorleven van het evangelie (geloofsopvoeding)
de gelijkwaardigheid en uniciteit van ieder mens (respect)
de zorg voor het geschapene (rentmeesterschap)
de gemeenschapszin (solidariteit)
het geloof in de toekomst (perspectief en hoop)
de relatieve vrijheid van de mens (vrijheid in verantwoordelijkheid)

In het christelijk onderwijs dient ons handelen, spreken en denken vervlochten te zijn met bovengenoemde zaken.